Algemene Voorwaarden Beau Visage praktijk voor huidverbetering en huidverjonging.

Beau Visage is aangesloten bij ANBOS. Het ANBOS lidmaatschap staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met de Algemene Leveringsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Sociaal-Economische Raad (SER).
Als lid van brancheorganisatie ANBOS is Beau Visage akkoord gegaan met deze voorwaarden als aanvulling op onderstaande Algemene Voorwaarden.


Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer:  Beau Visage praktijk voor huidverbetering en huidverjonging, Vlettevaart 14,
5032 BM Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 18042869.

ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Utrecht;

Cliënt: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van de ondernemer.

Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van uiterlijke verzorging.

Geschillencommissie: de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

Branchecode: de code van het schoonheidsverzorgingbedrijf, de ‘Code van de schoonheidsspecialist’.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen ondernemer Beau Visage praktijk voor huidverbetering en huidverjonging en cliënt.


Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 
De overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt gevraagd heeft om een behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
Dit kan zowel mondeling, elektronisch of schriftelijk.
Ondernemer gaat met deze overeenkomst een inspanningsverplichting aan met cliënt.
Voorafgaand aan of bij de aanvang van de behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de cliënt te informeren over de ter zake geldende prijs.
Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
Bij latere aanvullingen op de behandelingen zal vooraf de meerprijs worden aangegeven.
Voordat de overeenkomst tot stand komt, zal aan cliënt de geldende annuleringsvoorwaarden duidelijk kenbaar worden gemaakt.


Artikel 4 – Verplichtingen van de ondernemer

De ondernemer staat er voor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
De ondernemer licht de cliënt in over de aard en de omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraag de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
De ondernemer wordt geacht te werken volgens de geldende werk- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecode..
De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.


Artikel 5 – Verplichtingen van de cliënt

Cliënt dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
Cliënt heeft de plicht en verantwoordelijkheid om alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie, zowel algemeen als specifiek, te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

 

Artikel 6 –  Annulering van afspraken.

In geval van duidelijke overmacht behoudt de ondernemer zich het recht voor de afspraak te verzetten, zonder een eventuele vergoeding.
De ondernemer zal zoveel mogelijk cliënt tijdig herinneren aan de gemaakte afspraak.
Gemaakte afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen minimaal 24 uur tevoren geannuleerd of verzet te worden.
Bij niet-tijdige melding zal een vergoeding worden berekend van maximaal het bedrag van de behandeling.
Ook het niet op de afgesproken tijd verschijnen van de cliënt is hierop van toepassing.
Voornoemde omstandigheden gelden niet indien door cliënt aannemelijk kan worden gemaakt dat het om een duidelijke overmachtsituatie gaat.


Artikel 7 – Betaling

Betalingen aan de ondernemer dienen met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden, hetzij contant of middels pinbetaling.
Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
Betaling met creditcard is niet mogelijk.
Bij een reeks behandelingen overlegt de ondernemer met cliënt over de wijze en tijdstip van betaling.


Artikel 8 – Persoonsgegevens en privacyverklaring

De cliënt voorziet de ondernemer vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De ondernemer neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem op een klantenkaart.
De ondernemer behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt voortvloeiend uit en conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verplicht zich tot geheimhouding van alle door cliënt verstrekte informatie.
Hiertoe is de volgende privacyverklaring van toepassing:

Via mijn website bied ik u allerlei diensten aan, daarbij verwerk ik privacy gevoelige informatie ook wel persoonsgegevens genoemd.
Ik vind het net zoals u van groot belang dat daar zorgvuldig mee omgegaan wordt ;deze persoonsgegevens worden daarom ook door mij zorgvuldig verwerkt via een beveiligde verbinding indien van toepassing.
Daarbij houd ik me ook aan de eisen uit de privacy wetgeving wat inhoud dat ik:

– duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik de persoonsgegevens verwerk, Dat doe ik via deze privacyverklaring;
– ik beperk het verzamelen van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
–  gegevens worden niet doorgeven aan derde partijen ,tenzij wettelijk verplicht. Mochten gegevens vanuit een wettelijke verplichting gedeeld moeten worden, dan maak ik voor zover mogelijk afspraken met
derde partijen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
– Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen en eis dat ook van partijen die in opdracht van de salon deze gegevens verwerken;
– ik respecteer het recht om de persoonsgegevens op eerste aanvraag van u als cliënt aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons willen opnemen dan kan dat via mijn contactgegevens.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik van deze website laat u bepaalde gegevens bij mij achter,dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik verwerk niet altijd alle onderstaande gegevens dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op mijn website u wenst te gebruiken.

PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op mijn website gebruikt kan ik de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

– naam
– e-mail
– telefoonnummer
– waarover en hoe u contact wilt ontvangen
– overige door u aan mij toevertrouwde informatie via het bericht dat u aan mij zendt.

DOELEINDEN

Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden( mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt)

– Om u de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op mijn website.
– Om met u te communiceren door middel van e-mail,telefoon, WhatsApp en andere persoonlijke communicatie middelen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen ,tenzij daar wettelijk toe verplicht zijn.

PROFILERING EN COOKIES

Ik koppel geen cookies aan uw persoonsgegevens

BEVEILIGEN EN BEWAREN

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens,dat de toegang tot gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden.

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is, dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar om de de door uw gevraagde dienst te leveren.
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren uit hoofde van een wettelijke verplichting.

WEBSITE VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website verbonden zijn. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van desbetreffende website de privacyverklaring van die website,voor meer informatie waarop zij met uw gegevens omgaan.

MINDERJARIGEN.

Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens doorgeven via deze website.

WIJZIGING IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik ik niet zonder toestemming voor andere doeleinden.
Daarom raad ik aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigen op de hoogte blijft.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk help ik u graag verder wanneer u klachten hebt over de verwerking van de persoonsgegevens.
Mocht u er desondanks toch niet samen met mij uitkomen dan hebt u het recht op grond van de privacywetgeving om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 9  – Aansprakelijkheid

De ondernemer is tegenover cliënt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoning die aan de ondernemer toe te rekenen is.
De cliënt is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer gelede schade die door een aan cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door cliënt.


Artikel 10 – Klachten

Tekortkomingen dienen onverwijld  bij de ondernemer te worden gemeld.De ondernemer onderzoekt de klacht afdoende.
De ondernemer herstelt eventuele tekortkomingen zo mogelijk binnen een redelijke termijn, tenzij dit in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost,ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie in artikel 1 genoemd.


Artikel 11 – Garantie

De ondernemer geeft cliënt garantie op verkochte producten conform de kwaliteitsnorm zoals aangegeven door de leverancier.
Deze garantie vervalt indien:
–   cliënt andere producten dan door de ondernemer geadviseerde producten heeft gebruikt
–   cliënt de verstrekte adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
–   cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing c.q. advies van de ondernemer heeft gebruikt
–   het product dusdanig is verbruikt of beschadigd zulks ter beoordeling door de ondernemer.


Artikel 12 – Slotbepaling

Op elke overeenkomst tussen de ondernemer en  cliënt is het Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst en staat altijd ter inzage op: www.beauvisage.nl


©  2018 Beau Visage praktijk voor huidverbetering en huidverjonging